211ZOBRAZENÍ

Zajimají vás dny vítězství Československé později jen České republiky? Níže naleznete data těchto důležitých událostí.


V roce 1946 se podlouhé době uskutečnily v obci "se zpěvem arámusem" opět odvody branců. Oslavy Dnevítězství proběhly za velké účasti občanů. Vkvětnu byl reorganizován MNV. Mandáty byly rozdělenypro politické strany takto: ČSL 9, KSČ 3, soc. dem. 3.Předsedou byl zvolen opět Karel Filgas č. 106. Oprázdninách se ve škole ubytoval tábor děvčatkatolické charity z Ostravy pod vedením kaplanaLadislava Filgase z č. 111. Na ukončení pobytuuspořádali táborák se zpěvy a recitacemi za účastinašich občanů. Při dalším pobytu v roce 1947sloužil kaplan Ladislav Filgas také polní mši svatou.V prosinci byl založen Svaz brannosti (72 členů) aSČSP (14 členů). Zlepšilo se zásobovánípotravinami, díky dodávkám UNRA, černý obchod všakbujel dál.

V roce 1947 po tuhé zimě (24.1. mráz ažmínus 30 stupňů) došlo k vyschnutí potoka a 14 dnívůbec netekla voda, což nikdo dosud nepamatoval.Kronikář popisuje katastrofální sucho v tomto rocetakto: "Kromě několika březnových dešťůnezapršelo až v polovici května, a to jen velmislabě, pak zase něco málo ku konci června a vpolovici července. A to byly deště, že sotva zkropilyprach. Více zapršelo až v polovici září a pak ažpočátkem října. Následky vedra a sucha byly hrozivéuž po jaru, a to hlavně nedostatkem pastvy a krmiva prodobytek. Trávy byly velmi řídké,nízké a usychaly nakořeni.Sena a jetele se sklízelo velmi málo. Obilíbylo krátké a rovněž usychalo na kořeni. Takénedostatek vody, hlavně u pasekářů, byl velmicitelný. V potoku protékajícím obcí tekla voda jenzrána, a to velmi slabě. Po celé léto se dobytekkrmil listem ze stromů všech druhů. Pastviny byly vsrpnu a září místo zelené, úplně červené.Nedostatek krmiva nutil chovatele dobytka, aby se hozbavovali. Takové pohromy nebylo v obcipamětníka."

Poprvé byl v obci promítán němý film.Vsouvislosti s činností Benderovců v kraji kronikářzaznamenal: "Také naši chlapci ze Svazu brannostise zúčastnili výpravy na Benderovce, za což dostalidekret pochvalného uznání od generála Krištofa,zemského velitele Svazu brannosti". Celý rok sevyskytoval slepičí mor, jemuž padly za oběť téměřvšechny slepice v obci. Z pohraničí se vrátili :Josef Mišun ml. č. 59, Antonín Janošík č. 72, JanPolách č. 157 a František Janáč č. 87. Proč, neníznámo. Nákladem 80 tisíc Kč se provedla oprava cestyv horní části obce tak, "že i těžkánákladní auta mohou jet až k hornímu koncivesnice".

Po únorových událostech roku 1948 (25.února) v Praze byl v obci ustaven akční výborNárodní fronty, který v součinnosti s okresnímvýborem NF reorganizoval MNV vesměs z řad dělníků adrobných zemědělců. Předsedou MNV byl ponechánKarel Filgas č. 106. Kronikář píše: "Únorovéudálosti a vše, co po nich následovalo nebyly značnéčásti občanů po chuti, těžko to chápali a velmineradi se novým poměrům přizpůsobovali"... Vkvětnu při volbách do NS byla jen jedna kandidátka aprázdný list. Pro kandidátku hlasovalo 37 % voličů,63 % odevzdalo prázdný list, čímž vyjádřilo svůjnesouhlas. Dne 24.6. došlo ke sloučení sociálnídemokracie a KSČ (soc. demokracie přešla do KSČ).Zásobování po loňském suchu bylo kritické. Sobilím vypomohl Sovětský svaz. V obci se objevilprvní žací stroj (majitel František Filgas č. 174).Do provozu byla uvedena veřejná telefonní hovorna.Učitel Emil Mechl uspořádal výstavu obrazůvalašských malířů. Ochotníci pokračovali vpořádání divadelních představení (dvě hrysehrálo také vesnické divadlo z Prahy).

V roce 1949 byl Svaz brannosti rozpuštěn.Mládež se nedala přesvědčit činiteli obce kzaložení Svazu čs. mládeže. Veškeré oslavy upadlya občané je opomíjeli (účast jen členů KSČ,ostatní málo). Bylo zalesněno 25 hektarů neplodnépůdy na Maděrku, Strčí hlavě a Horních stráních.Dne 2.7. nadělala mnoho škod velká bouře a průtržmračen, zejména v Luženkách, kde voda strhla všechnymostky. Strhla také tzv. vantroky, t.j. místo, kdepotok Luženka přetékal mlýnský náhon. Vantroky bylypostaveny z velkých kamenných kvádrů o vázeněkolika metráků a vytvářely hezké, romantickémísto u obce. Síla vodního živlu byla tak velká, žeodnesla do značné vzdálenosti i tyto těžké kameny.Po vantrocích zbylo jen koryto. Některé z těchtokvádrů byly pak využity při stavbě základů domku.Již v té době se začíná na zemědělce působit,aby po sovětském vzoru zakládali kolektivníhospodářství (družstva). Kronikář uvádí: "Zpopudu Jednot. svazu čs. zemědělců a jeho předsedyAntonína Janošíka č. 72 byl do obce objednán zestátní traktorové stanice ve Val. Meziříčí traktorna vyvážení hnoje na pole. Tato akce mělapřesvědčit zemědělce o výhodě mechanizace, kdyžpředtím všechny schůze a hovory k založení JZDztroskotaly na naprostém nezájmu z řad zemědělců.Hnůj si nechali za nízkou cenu vyvést na pole, ale oJZD ani slyšet." Pro spolupráci s ilegálnískupinou "Světlana Makyta" byli v květnuStátní bezpečností zatčeni bratři Jaroslav a JosefPolách č. 56. V obci zůstala jen jedna politickástrana - KSČ. Lidová strana, která měla v obci odvzniku ČSR svou tradici a vítězila vždy ve volbách,se po roce 1948 rozpadla. Její bývalí členové istejně politicky smýšlející občané nesouhlasili sjedinou vládnoucí stranou a vystupovali proti jejípolitice. Zajímavým historickým faktem byla podpisováakce k 70. narozeninám Stalina. Podpisovou zdravicinepodepsalo jen mizivé procento občanů. Je otázkou,zda převládalo uznání Stalinových zásluh navýsledcích 2. světové války nebo obava z represevládnoucí strany. Do provozu byl uvedený místnírozhlas.

V roce 1950 začala upadat docházka na filmydo Polanky -"jsou prý komunistické". Koncemdubna byl pod vlivem KSČ v obci založen Svaz čs.mládeže. Členové KSČ, jak píše kronikář, za topostavili mládežnické organizaci máj. Na Denvítězství se v tomto roce "zapomnělo". Pro"slabou práci" byl ze strany ONVreorganizován MNV. Předsedou byl zvolen Jan Urbánekč. 171 a zřízeno sedm referentů, členů rady. Přiopravě veřejných cest občané odpracovali 3 tisícebrigádnických hodin. Podnik "Hrazeníbystřin" provedl úpravu potoka od vtoku do Senicepo zvonici (v roce 1951 až k podjezdu dráhy). Jeden zrolníků byl "vyznamenán" ONV za vzornéplnění dodávek. Některými zemědělci bylosočován, že kazí solidaritu neplničů. Hodně sekupoval chleba, protože se dával i dobytku. Týdně sev obci spotřebovalo až 30 metráků. Velká spotřebabyla i piva (za týden 30 beden, tehdy 1500 lahví). Vhospodě "vyčepoval za neděli 200 litrů, předválkou sotva 50 litrů". Kronikář poznamenal:"Životní úroveň se zvyšuje, ale někteříčekají pořád nějaký převrat."

V roce 1951 byl zrušen volný prodejmlýnských výrobků a znovu zaveden lístkový systém(důvod - plýtvání). Poprvé se v obci uplatnilmístní lidový soud, který jednoho z občanů odsoudilza časté opilství a výtržnosti na 4 měsícevězení. Rovněž poprvé se v obci slavil Mezinárodníden žen, účast však byla malá. V červenci byladostavena nová budova jako kancelář MNV s většímskladištěm. Do kolektivního hospodaření nikdonechtěl. Nepomohlo ani přesvědčování členů KSČ,ani hovory okresních složek. Svaz mládeže bylnaprosto nečinný a téměř v rozkladu.

V dubnu roku 1952 byla v obci založenaorganizace SČSP (její založení však kronikář jižuváděl v prosinci 1946), v červnu Svazarm a vlistopadu TJ Sokol (první předseda Jaroslav Filgas č.114). Stav ČSM se zlepšil po nástupu předsedy JosefaMišuna č. 59. Pro "slabou práci" byl opětreorganizován MNV. Předsedou se stal učitel JanKlvaňa a téměř všech sedm referentů bylovyměněno. Na MNV byl od počátku roku ustanovenstálý tajemník (prvním byl ONV "dosazen"Leopold Kršák z Polanky). V tomto roce z 26 obcíokresu zůstaly jen tři obce, kde JZD nebyly dosudustaveny. Mezi ně patřila i Lužná. Z rozhodnutínové rady MNV předal práci kronikáře Josef MartinekJanu Scheuerovi. Josef Martinek tak napsal: "Jakodůvod uvádějí špatné vedení kroniky."

V roce 1953 začíná vést kroniku JanScheuer. Ten uvádí, že ačkoliv je Lužnápřevážně zemědělskou obcí, zvětšuje se rok odroku počet lidí nalézajících práci v průmyslovýchzávodech, zejména na Vsetíně. Nejvíce to byli mladílidé, kteří dávali přednost řemeslu nebo práci vtovárně před dřinou na poli. I tak však pomáhalisvým rodičům a příbuzným po své práci nebo vevolnu. Po skončení sezónních prací chodili dotováren i samotní zemědělci, aby si přivydělali.Vlastnictví pozemků a zemědělská výroba je všaknečinily nikdy tak závislými, jako ostatní občany,kteří pozemky a hospodářství neměli. Mezi stavebníakce v tomto roce patřily: rozšíření vozovky od č.12 k č. 44 (asi 150 m ), úprava cesty od hostinceRudolfa Scheuera ke státní silnici, další úsekúpravy potoka a některé přejezdy přes něj. Řadaobčanů započala se stavbou rodinných domků. Bylazavedena autobusová linka Vsetín-Horní Lideč.Přesvědčovací akce k založení JZD skončila opětneúspěchem. Rolníci poukazovali na to, žehospdářské poměry v některých JZD jsou"neutěšené" a musí je podporovat stát.Vyskytla se slintavka, proto byly uzavřeny škola,hospoda (zákaz i kostela) a celá obec. V březnu bylapři MNV vytvořena Rada žen. Dne 17. dubna bylazaložena místní Osvětová beseda s předsedouMiroslavem Aujezdským. Jejím posláním bylo zvyšovatkulturní život v obci, zejména mládeže. Zahrnovala iknihovnu.

Dne 31.května 1953 byla provedena měnováreforma,když předtím bylo skoupeno všechno zboží aobchody zůstaly prázdné. "Poměr 1:5 se zdálobčanům "příliš ostrý", kdo měl úsporydoma, přišel o ně (značná část lidí), došlo klikvidaci vázaných vkladů, zaveden volný trh po sedmiletech vázaného hospodářství a lístkového systémuna potraviny a oděvy. Každý občan dostal vyměnit 300Kčs staré měny v poměru 1:5, na ostatní peníze bylysrážky. V obchodech se objevil dostatek zboží."V roce 1953 byly v obci tyto složky NF: KSČ, Svazmládeže, Sokolská jednota, Svazarm, Osvětová beseda,SČSP a Myslivecká jednota.

V první polovině ledna roku 1954 dosahovalymrazy kolem mínus 30 stupňů a trvaly až do polovinyúnora. Voda úplně vymrzla. Při volbách do NV (16.5.)bylo stanoveno 9 volebních obvodů. Předsedou se stalKarel Filgas č. 106, tajemníkem Ludvík Filgas č. 23.Činnost ve spolcích: předsedou Osvětové besedy sestal nový ředitel školy Břetislav Kuzník,knihovníkem byl Jan Scheuer (knihovna měla tehdy 1660svazků), ČSM v zimě pomáhal budovat zimní stadionpro hokejové zápasy (předseda Karel Juřica).Členové Sokolské jednoty budovali hokejové hřiště,lyžovali a hráli hokej. V okresním přeboru v hokejiobsadili 2. místo. Za okres Vsetín byli vybráni nakrajské přebory v Uherském Hradišti z Lužné:Vincenc Filgas, Antonín Filgas a Antonín Janošík. Vtomto roce byla při přecházení kolejí za husté mlhyusmrcena Terezie Filgasová č. 6, v roce 1953 nazastávce při cestě do práce Antonín Slovák.

V roce 1955 se rada MNV zabývala zřízenímpožární nádrže.Akce byla závislá nabrigádnících. Protože nebyla ochota pomoci, od akcese upustilo. V létě přijel do obce Čs. rozhlas,který natáčel s některými občany staré valašsképísně. Zpívali: tetička Mišunová (Hančáková) aJožka Filgas (Mynář). "Zpěvy jsme pak slyšeli vrozhlase", poznamenává kronikář.

Již v roce 1956 byla"přetřásána" otázka stavby kulturníhodomu. Bylo usneseno, aby ředitel školy Kuzník apředseda MNV Karel Filgas podnikli u nadřízenýchúřadů "příslušné kroky", ale nevedlo totehdy k žádnému výsledku. Dne 1.10. byla týdennípracovní doba zkrácena o dvě hodiny, v sobotu se takpracovalo jen šest hodin. Nové rodinné domky sipostavili Jan a Marie Scheuerovi č. 25, LadislavIbříšek č. 129, Alois Urubek, Antonín Matyáš,Jaroslav Marek, Josef Minařík a František Polách.

V roce 1957 kronikář poznamenal, žepředseda MNV Karel Filgas byl často disciplinárněnapomínán za nemírné požívání alkoholu a taknebylo možné řešit problémy obce. Při volbách doNV (19.5.) bylo pro kandidáty NF v 15 volebníchobvodech odevzdáno 99 % hlasů. Předsedou MNV se stalBřetislav Kuzník (ředitel školy), tajemníkem LudvíkFilgas. V srpnu byla provedena nová fasáda na Místnínárodní škole v Lužné.

V roce 1958 je poprvé v kronicepřipomínán ČSČK. Je však pravděpodobné, že tentospolek s ušlechtilým a lidským posláním vznikl vobci již daleko dříve. Hrála se opět divadla(ochotníci dvě, hasiči dvě). Sokolská jednotanemohla získat vhodný pozemek na výstavbu hřiště(soukromníci nechtěli prodat, národní výbor nechtělvyvlastňovat).

V roce 1959 si občané stěžovali natajemníka MNV Ludvíka Filgase, že funkci nevykonávářádně. Brigádnicky byla provedena přístavbapožární zbrojnice a zhotovena požární nádrž. Veškole byl zaveden vodovod do všech tříd i bytuředitele. Byly zahájeny přípravné práce proelektrifikaci železniční tratě Vsetín-Púchov. Proobec byl vypracován plán zástavby. První stavebníobvod byl vytyčen podél hlavní silnice od Zrůnkůsměrem k Vašičce pro novou kolonii rodinných domků.S rolníky byly provedeny další pohovory o vstupu doJZD.

V roce 1960 proběhly znovu velképřesvědčovací akce k založení JZD. V květnu seuskutečnily volby do NV - předsedou se stal JosefJanáč, tajemníkem Antonín Mišun č. 145. Zestavebních akcí se připomínají: oprava mostů,zábradlí a cest, stavba zdi požární nádrže, plánelektrifikace pasek a řešení škod z povodně. Odprázdnin dostala škola novou ředitelku KvětuPlánkovou. Dne 7. září bylo na ustavující schůzizaloženo JZD. Celkem 73 rolníků vneslo do družstva269 hektarů půdy (z toho 56 ha na záhumenky). Dopředstavenstva JZD byli zvoleni: Ladislav Filgas č. 114(předseda), Josef Filgas č. 111 (rostlinář), JosefJuřica č. 22 (živočišná výroba), Marie Heinzováč. 182 (přidružená výroba), Zdenka Mišunová č.170 (účetní), Marie Kovářová č. 88 (členkavýboru), Žofie Janošíková č. 72 (členka výboru).Mezi hlavní úkoly patřily: rozdělení půdnízákladny (JZD byl přidělen státní geometr),záhumenků, prozatímní ustájení skotu, rozoránímezí a zajištění krmivové základny. Ještě vtémže roce došlo ke změnám v představenstvu -rostlináře převzala Žofie Janošíková č. 72, JosefJuřica složil funkci a odešel do továrny, převzal jiJan Martínek č. 70. Dne 17. října byla nadružstevních lánech provedena orba, setí, vláčenía práškování hnojivy.

V květnu roku 1961 byla zahájena výstavbakravína, na níž se podíleli i brigádníci (staří,mladí) z obce. Stavba nemohla být na podzim dokončenapro nedodání kovové střešní konstrukce. Stalo setak až v příštím roce a mohlo dojít ke společnémuustájení dobytka JZD. Na podzim byla v JZD zavedenapřidružená výroba (šití řemínků k náramkovýmhodinkám), což pomohlo zvýšit odměnu za pracovníjednotku na více než 17 Kčs. Učitelský sbor tvořilytři učitelky za vedení ředitelky Květy Plánkové. Zveřejných prací bylo rozšířeno veřejnéosvětlení od č. 69 po č. 164 a od prodejny povýletiště v Olší a v novém stavebním obvodu od č.189 po č. 193, oprava mostků u č. 16 a 63 v Neratověa dokončena požární nádrž. Rodinné domkydostavěli: Na lúkách - Vincenc Filgas č. 211,Jaroslav Běčák č. 213, Karel Sívek č. 214, JosefUrubek č. 215, Josef Urbánek č. 217, Jaroslav Kovář,Jan Papšík, Antonín Slovák, na Humenských zahradáchJosef Polách č. 210, v Horňansku Jan Liška č. 134,Josef Vacek č. 212, Josef Kovář č. 216 a v NeratověJaroslav Baran č. 152.

V roce 1962 se stal předsedou MNV AntonínMachovský (povoláním lesník) a tajemníkem MilanValčík. Došlo i ke změnám funkcionářů JZD.Předsedou se stal Vladimír Palát z Ratiboře,rostlinářem Stanislav Filgas č. 79, živočichářemLadislav Filgas č.114, účetní Vlasta Zgarbová zLeskovce, vedoucím přidružené výroby Josef Martinekč. 103, skladníkem Rudolf Scheuer č. 71. V květnubylo vydáno rozhodnutí ke stavbě prodejny Jednota napozemku R. Scheuera. Před školou musela být sťatapamátná lípa zasazená za 1. republiky, neboť bylarozštípnutá a hrozil její pád. Pro obec byl vOstravě zakoupen pohřební vůz.Ve věku 81 let zemřelprvní luženský starosta po roce 1918 a zakladatel aprvní předseda hasičského sboru Karel Filgas č.111.Tragicky zemřel 13 letý Josef Mišun č.68 a přicestě do práce (do kravína, kde organizoval výstavbu)byl sražen motocyklistou Josef Filgas č. 156 (HorníŘepů) a při odvozu do nemocnice zemřel. V roce 1962jsou v obci připomínána první auta - Moskviče mělKarel Juřica mladší a Simcu Mir. Aujezdský (jezdil namontáže cementárny v Indii).

V roce 1963 kronikář Jan Scheuerpřipomíná, že s ním spolupracoval jako místnírodák Josef Kohoutek č. 164. JZD mělo 70 členů, věkčlenů byl vysoký, jednotka činila 14 Kčs, hektarovévýnosy u pšenice 14,8 q, žita 15,2 q, ječmene 10,1 q,brambor 106 q. Došlo opět ke změnám v představenstvuJZD - zootechnikem se stal Stanislav Filgas, agronomemMarie Filgasová č. 125, skupinářkami LudmilaKovářová č. 41 a Marie Filgasová č. 125. Osídlenybyly další rodinné domky: Ladislav a ŠtěpánkaPoláchovi č. 122 (toto číslo popisné bylo převzatoze starého chudobince), Antonín a Marie Janošíkovič. 224, Jaroslav a Vlasta Čokavcovi č. 228 (nadtratí), Miroslav a Jana Papšíkovi č. 226 (PodVašičkou), František a Božena Brhlovi č. 225, Jan aMarie Mackovi č. 223 (Pod Jamou).

V roce 1964 byl zvolen předsedou MNV MilanValčík, tajemníkem se stal Jan Urbánek. Do MNV bylitaké zvoleni: Antonín Janošík č. 72, BoženaPaláčková č. 104, Antonín Janošík č. 224,Ladislav Filgas č. 61, Ludvík Filgas č. 23 a MiloslavŠafařík č. 53. Byla zahájena stavba budovy MNV.Ředitelem školy se stal Jan Šulák, rodák zHalenkova. Školní docházka byla prodloužena o jedenrok. V tomto roce byli předsedy složek NF: KSČ JosefMinařík, Sokola Světlík, hasičů Josef Kovář č.216, ČSČK Marie Kohoutková č. 164. TJ Sokolpokračoval s úspěchy v soutěžích krajskéhopřeboru v ledním hokeji. Zvoleno bylo i novépředstavenstvo JZD: předseda Stanislav Filgas č. 175,agronom a zootechnik Marie Filgasová č. 125,skupinářky Františka Zemánková č. 142 a LudmilaKovářová č. 41, vedoucí přidružené výrobyzůstal Josef Martinek č. 103 a skladníkem R. Scheuer.Do obce zajížděla jednou týdně pojízdná prodejnaMasny.

V květnu 1965 byla slavnostně otevřenanová budova MNV.Složky NF a občané odpracovalitisíce brigádnických hodin, nejvíce předseda MNVMilan Valčík a Alois Aujezdský (stavební dozor), zostatních občanů nejvíce Marie Mikulenková a JiříMišun. Třem z posledně jmenovaných byly předányodznaky akce "Z". Stavbu naopak ignorovaliněkteří občané z horní části vesnice. Dalšímiakcemi byly: úprava komunikací, instalace rozhlasu pocelé obci, vybudování tří lávek přes Senici, mostuv Neratově, autobusové čekárny u Neratova, výstavbahokejového kluziště a oprava staré budovy MNV.Splněnými akcemi (výstavbou a plněním dodávek) seLužná zařadila na 3. místo v okrese. Předsedou VOKSČ se stal Jan Šulák. Novým předsedou TJ Sokol sestal Svatopluk Janáč. TJ Sokol pokračoval v krajskémpřeboru I. třídy s dobrými výsledky.

V roce 1966 se obec Lužná umístila na 1.místě v soutěži o titul "Obec XIII. sjezduKSČ" v kategorii obcí do 1000 obyvatel (hodnotadíla 265 tisíc Kčs, brigádnické hodiny 6950).Veřejné práce byly zaměřeny na místní komunikace avybudování příjezdové cesty na Vráblovy a Žídkovypaseky. TJ Sokol pokračoval v kraj. přeboru I. třídya opět se čestně umístil, jeho předsedou byl zvolenR. Scheuer mladší. Knihovník Jan Scheuer, který tutofunkci vykonával 20 let, požádal o uvolnění. Dostalose mu veřejného uznání. Knihovnu převzala OlgaŠuláková. V JZD dosahovala přidružená výrobamilionových částek. Odměna v JZD s prémiemidosahovala 23 Kčs. Domek č. 229 byl obydlen Mir. aMarií Hajdovými (Horňansko).

V roce 1967 se ještě dokončovaly některépráce na nové budově MNV, byla upravena řadakomunikací a mostků a otevřen kamenolom v Glogově(příjezdová silnice, zakoupení nákladního auta naodvoz kamene). Výnosy z lomu sloužily k financováníobecních akcí. V tomto roce byly zahájeny "krokyk výstavbě kulturního sálu" za účasti Jednoty,která slíbila finanční pomoc za podmínky, že vsálu bude zřízeno pohostinství. Byla obnovenačinnost Svazarmu (střelecký kroužek) a činnost ČSM(ustaven výbor a zvolen předseda odbočky). Dne 9.7.oslavil rodák z Lužné P. Ladislav Filgas, farář vNových Losinách, své 25. jubileum vysvěcení zakněze. Lužňané s farníky z Polanky odjeli s hudbouOsvětové besedy ve třech autobusech mu poblahopřát.Škola v Lužné s postupným ročníkem 1. až 5. byla vtomto roce trojtřídkou.

V roce 1968 začal MNV uzavírat se soukroměhospodařícími rolníky smlouvy na dodávky obilovin adobytka pro výživu obyvatelstva. Od povinných dodávekbylo upuštěno, což se osvědčilo. Z veřejnýchprací bylo rozšířeno veřejné osvětlení v osadě uHeinzů, v obci položeny odtokové žlaby a zřízenapřístupová cesta k nástupišti ČSD. Zvoničkadostala novou šindelovou střechu. V obecním lomu vGlogově byl při odkrývání zeminy nalezen dělníkybronzový oštěp, což svědčí o dávném osídlenítěchto míst. Nález byl MNV předán Vlastivědnémuústavu ve Vsetíně. V listopadu byly v údolí Lomenskuzahájeny průzkumné vrty (v místech, kde měla býtbudována údolní přehrada). Události roku 1968 ajejich vliv na život v obci nebyly kronikářempopsány. Hřmící kolony sovětských tanků,obrněných vozidel a jiné vojenské techniky,projíždějící přes naši obec si však občanédobře pamatují.

V roce 1969 došlo ke generální opravěškoly(za 118 tisíc Kčs) s finančním přispěnímMNV, vybudovány základy pro kulturní dům (za 50tisíc Kčs), byl opraven tok Luženky, regulace potoka vNeratově a položení betonových skruží. MNV koupilnové nákladní auto, kterým byla pro podniky v okreseprováděna expediční služba. Starým nákladnímautem se nadále prováděl odvoz kamene z lomu.Dokončovala se také v hrubé stavbě družstevníčtyřbytovka a vrtala studna pro pitnou vodu. Kronikářrovněž připomíná, že dokud si MNV nepostavil novoubudovu (s kancelářemi, zasedací místností,místností pro poradnu matek a dětí a garáž),užíval po mnoho let temné a chladné místnosti vpřízemí luženské školy. Předsedou Národní frontyv obci byl zvolen Jan Kohoutek č. 159.

V roce 1970 se pokračovalo ve stavběkulturního domu. Při dvou hromadných brigádách bylypostaveny obvodové zdi a provedeny další práce. Potébyla vytvořena stálá stavební skupina pro tutostavbu. V JZD se připomíná, že v posledních letechjiž nepěstovalo brambory, ale soustředilo se nachovný skot. Dne 23. února došlo k železničnímuneštěstí mezi stanicemi Horní Lideč a Střelná,při němž bylo usmrceno 11 osob, tři byly těžce a 16osob lehce zraněno. Škoda činila 3 miliony Kčs. Vtomto roce (v lednu) zemřela ve věku 94 let nejstaršíobčanka Terezie Čokavcová - "Haboňová".

V roce 1971 bylo hlavním úkolem MNVpokračovat ve stavbě kulturního domu (budovaomítnuta, provedeny klempířské práce, sociálnízařízení, elektrizace, topení). Stavba nebyladokončena pro neplnění úkolů dodavatelskýmipodniky. V listopadu při volbách do NV bylo zvoleno 19poslanců. Předsedou MNV byl zvolen Jan Šulák,tajemníkem se stal Josef Filgas č. 232. Kronikářpřipomíná, že soukromě hospodařící rolnícitvoří polovinu hospodářských usedlostí, neplnívšak povinnosti v zásobování a nejraději by pozemkyodevzdali národnímu výboru, hlavně na pasekách, kdemladí odešli do průmyslu a chybí pracovní síla.

V roce 1972 (dne 29.4.) byl slavnostněotevřen kulturní dům. Obec, kterou lze v dosavadníhistorii označit jako velmi kulturní, se konečnědočkala kulturního stánku, který jí dlouhá létachyběl. Kulturní život se tak mohl ještě vícerozvinout, protože materiální podmínky zde bylyvytvořeny a byla snaha je dále ještě rozšiřovat i vbudoucnu. Slavnostního otevření se zúčastnila takékrojovaná hudba Valaška z Val. Klobouk a soubor písnía tanců Jasénka s cimbálovou muzikou, lidovýmvypravěčem Cepkem a svým vedoucím Zdeňkem Kašparem,který měl v Lužné své přátele, když v obcisbíral lidové písně a tance. O kulturní dům se nabrigádách nejvíce zasloužili: Josef Kovář č. 216,Josef Papšík č. 108, Antonín Macek (všichnizedníci), dále Jan Filgas č. 125, Karel Čokavec č.77, Milan Valčík č. 145, Josef Baran č. 194. Ing.Josef Juřica č. 173 navrhl provedení stropu vedřevě, které zhotovili stolaři Josef Kohoutek č. 164a jeho bratr Jan Kohoutek č. 159. Parkety položiliKarel Sívek č. 214 a Josef Filgas č. 161, úklid amytí členky Svazu žen. V prosinci byl zahájen taképrovoz v novém pohostinství v kulturním domě(provozovala Jednota). Hostinec u Scheuerů č. 71,který sloužil lidem téměř 160 let, byl zrušen. Vroce 1972 byly v obci dokončeny ještě další akce: doprovozu dán nový televizní převaděč (zesilovač),čímž se velmi zlepšil příjem TV signálu,vybudována železná lávka u školy přes Senici,opraveny komunikace, vybudována autobusová čekárna adokončena generální oprava školy. Ve škole bylaprovedena nová fasáda a podbití, volná třída bylarekonstruována na tělocvičnu pro děti i dospělé,zmodernizováno elektrické osvětlení ve třídách ana chodbách, provedena vodoinstalace, gumové podlahy naschodiště, nátěry oken, dveří a rýn, malovánímístností, včetně knihovny, kde byla zřízenašatna, zvláštní vchod a pořízen nový nábytek.Školu v Lužné však nečekala dobrá budoucnost (zadva roky byla otevřena nová škola v Polance a v roce1978 byla luženská škola, tento svatostánekvzdělání a chování, zrušena a zavřena).Autodoprava byla v tomto roce zrušena, protože neplnilasvé poslání a s jejím provozem vznikl dluh.

V roce 1973 obec pokračovala v budovatelskéaktivitě. Byly vybudovány mosty přes Senici (u MNV a uHeinzů), provedena rekonstrukce veřejného osvětlení,zřízena kanalizace(Holuběnka), vybudovány tanečníkolo, hřiště pro míčové hry a autobusová čekárnau Jednoty vše v hodnotě 1.703 000 Kčs. Most u MNVdostal jméno "Most pionýrů".

V roce 1974 byla v obci ustavena komise prodokončení kolektivizace vesnice (zástupci NF, KSČ,MNV, vyšší orgány), která prováděla pohovory sjednotlivě hospodařícími rolníky, aby je získalapro vstup do JZD. Kronikář píše, že nepřineslyokamžité výsledky a byly několikrát opakovány. Zaposlední dva roky se komisi "podařilo získatpřes 65 hektarů orné půdy, která bude včleněna dohonů JZD". Dne 18.8. byla slavnostně otevřenanová Základní devítiletá škola ve ValašskéPolance, která měla 18 tříd (stála 18,5 milionůKčs). Od nového školního roku do ní začaly choditděti z Valašské Polanky a okolních obcí - Lužné,Leskovce, Pozděchova, Prlova a Seninky. Akcerozšiřování a slučování neměly konce. V prosincidošlo ke sloučení JZD Valašská Polanka, Lužná,Leskovec, Prlov, Pozděchov a Seninka v jeden celek - JZDValašské kotáry se sídlem ve Valašské Polance.Nové JZD mělo nyní 1560 ha zemědělské půdy, 1532ha lesa, 1320 kusů skotu. Předsedou se stal VladimírKlesnil.

V roce 1975 pracoval MNV ve složení:předseda Jan Šulák, tajemník Josef Filgas č. 232,další členové rady Jaroslav Juřica č. 178, JanKohoutek č. 159, Jan Papšík č. 221, AntonínJanošík č. 224 a Miroslav Čokavec č. 231. PředsedaJan Šulák se v roce 1974 přestěhoval do Halenkova ado Lužné dojížděl. V jeho nepřítomnosti vedlpráci MNV velmi odpovědně Josef Filgas č. 232.Administrativní pracovnicí byla Ludmila Kovářová. VOKSČ a MNV udělili u příležitosti 30. výročíosvobození ČSSR za výsledky při výstavběsocialistické vesnice čestná uznání těmtoobčanům: Antonín Janošík č. 224, Jan Šulák č.158, Jan Scheuer č. 25, Josef Martinek č. 103,Stanislav Filgas č. 231, Karel Vlček č. 185, JanKohoutek č. 159, Josef Filgas č. 232, Josef Javora č.160, Jan Urubek č. 171, Jaroslav Heinz č. 182, KarelFilgas č. 106, Jan Kohoutek č. 47, Ludmila Kovářováč. 240. Bylo rozhodnuto, že místo koupaliště vareálu kulturního domu, bude vybudován skupinovývodovod pro celou obec. Bylo započato se stavboumateřské školky (hrubá stavba). V letech 1971 až1975 bylo postaveno 19 novostaveb rodinných domků a 5přístaveb: novostavby - Jaromír Zemánek č. 235,Josef Filgas č. 232, Václav Sívek č. 236, SvatoplukJanáč č. 238, Antonín Filgas č. 237, Josef Janošíkč. 72, Jaroslav Baránek č. 167, Bohuslav Žák č.242, Alois Bětík č. 241, Oldřich Kovář č. 240,Antonín Kovář č. 120, Ladislav Kohoutek č. 47,Miroslav Urubek č. 172, Josef Kovář č. 144, AntonínZemánek č. 8, Ladislav Filgas č. 239, Antonín Filgasč. 61, Ladislav Pechal a Josef Žídek. Přístavbyprovedli: Jiří Urubek č. 172, Jaroslav Juřica č.206, Antonín Baránek č. 151, Josef Mišun č. 102,Alois Filák č. 199. V roce 1975 bylo dokončeno celkem36 stavebních programů započatých v minulých letech.V obci byly tyto složky NF: KSČ, SSM, SPO, TJ Sokol,Myslivecká společnost, Čs. svaz žen, SPB, Čs. stranalidová, Čs. svaz družstevních rolníků, ČSČK,Svazarm, SRPŠ a dohlížecí výbory Jednoty. PředsedouMístního výboru NF byl Alois Bětík.

V roce 1976 si obec dala do závazkuvýstavbu vodovodu Dolní stráně, úpravu areálumateřské školky, údržbu místních komunikací akulturního domu. Dne 2.5. byl slavnostně otevřen novýstadion pro míčové hry nesoucí název "Stadion4. května" k uctění památky osvobození obce.Při jeho výstavbě bylo odpracováno 800brigádnických hodin. K včasnému otevření přispěli MNV, hlavně tajemník Josef Filgas a předseda komisevýstavby Jaroslav Juřica. Pomohlo však i JZD. Napředvolební schůzi dne 15.10. obdrželi čestnáuznání NF a MNV za angažovanou práci při plněnívolebního programu obce tito občané: předseda MNV JanŠulák, tajemník Josef Filgas, Josef Vacek, Jan Scheuera Ladislav Juřica. Koncem října při ukončenívýstavby mateřské školky obdrželi čestné uznáníza výstavbu: tajemník MNV Josef Filgas č. 232,předseda komise výstavby Jaroslav Juřica č. 178,Josef Zemánek č. 142, Alois Hybler č. 209, Josef Baranč. 194, Cyril Urubek č. 143, Antonín Juřica č. 178 aspolky TJ Sokol, SSM, Myslivecké sdružení, hasiči aČs. svaz žen. Na školce odpracovali členové složekNF celkem 1500 hodin, nejvíce TJ Sokol a hasiči.Ředitelkou MŠ se stala Věra Mozgová. Při volbách doNV byli zvoleni: jako předseda Alois Bětík,místopředseda Jaroslav Filgas č. 63, tajemníkem sestal Jan Baránek č. 96 a radu MNV ještě tvořili:Ladislav Liňa č. 175, Zdeněk Janáč č. 87, KarelJuřica č. 233 a Jaroslav Čokavec č. 228. Stavburodinných domků započali: Rudolf Scheuer č. 71,Rostislav Polách č. 11 a Josef Kovář č. 144. Veškolním roce 1975/1976 do naší školy chodili jižpouze žáci 1. a 2. postupného ročníku, vyššíročníky do Polanky. Příčinu viděl kronikář v tom,že rodiny s dětmi se pro nedostatek bytů v obcistěhují do města, počet obyvatel se rok od rokusnižuje a hrozí zrušení školy, jak se to už stalo vobci Pulčín.

V roce 1977 došlo v MNV ke změněmístopředsedy - stal se jím Bohumil Martínek č. 181.Ze stavebních akcí měla obec v plánu opravuasfaltového povrchu na místních komunikacích, opravumostku v Luženkách, opravu veřejného osvětlení,rozhlasu a příkopů. Nové rodinné domky si postavili:Ladislav Kohoutek č. 249 a Alois Filák č. 199,rozestavěné měli: Antonín Baránek č. 151 a KarelFilgas č. 111. Kolik akcí složky NF pořádaly naúseku kultury ročně, je až neuvěřitelné: SSM 24,ČSŽ 6, SČSP 4, TJ Sokol 14, Svazarm 2, SPO 13, ČSČK1, myslivci 15, SRPŠ 15, MV NF 7 a LSD 3.

V roce 1978 oznámil kronikář tuto smutnouzprávu:"ZDŠ Lužná s 1. až 5. ročníkem byladána v roce 1978 do klidu. Děti byly s učitelskýmsborem přiděleny do nové školy v Polance, která má22 tříd. Rodiče z Lužné chtěli luženskou školuponechat v provozu aspoň pro prvňáčky z obavy, žepři jejich dopravě může dojít k nehodám, ale bylisprávcem školy ubezpečeni, že se malým dětemdostane bezpečné dopravy do školy. Ponechání 1.ročníku v Lužné nebylo možné z ekonomickýchdůvodů". Po 253 letech ztratila obec svou školu,dílnu lidskosti, své školáčky a školáky avzdělané a kultivované činitele - učitele. Připadánám, jakoby opět něco v obecním organismu odumřelo!Z dílny lidskosti se později stala dílna nazpracování dřeva. Ze stavebních akcí v tomto roce sepřipomíná vodovod pro nový stavební obvod, venkovníkanalizace, druhá část za silnicí, oprava obecníhorozhlasu a údržba a rozšíření veřejnéhoosvětlení.

V roce 1979 přešli do JZD Val. Kotáry:František Ondrušek č. 26, Josef Kovář č. 216, JosefHovořák č. 121, Marie Poláchová č. 81, LadislavZvonek č. 105, Anna Baranová č. 99, Rozalie Javorováč. 14, Josef Polách č. 37, Antonín Molek č. 27, JanPapšík č. 221, Josef Polách č. 113. V akci"Z" byly vybudovány: kanalizace v dolníčásti obce, čekárna Neratov (rozestavěna), betonovýmost v Luženkách, oprava místních komunikací apožární zbrojnice, vydláždění příkopů podélvozovek a oplocení veřejné studny. Pro názornostukážeme druhy a počty akcí a občanů na akcích tzv.jednotnéno plánu kulturně výchovné činnosti:vzdělávací a výchovné 25 akcí, agitační apropagační 16, kulturně výchovné s knihou 4,tělovýchovné a branné 25, společenský a kulturníživot 27. Účast občanů: státní oslavy 1300,přednášky a besedy 800, veřejná shromáždění1300, dětské slavnosti 300, požárnické soutěže800, sportovní podniky 2500, návštěva knihovny 1300,taneční zábavy 5000. Úsudek nechť si udělá každýsám. Jako vedoucí rostlinné výroby v JZD bylVýchopeň a skladník Kovář. Předsedou Místníhovýboru NF byl František Martínek, tajemníkem RobertFilgas.

V roce 1980 bylo provedeno sčítání lidu,domů a bytů. Většina lidí byla zaměstnána mimoobec (v jiné obci okresu 264, v jiném okresu 10), vLužné jen 71. Domů bylo celkem 249, rodinných domků207, trvale obydlených 219, dočasně 24. Vybavenídomácností v roce 1980 porovnáme s údaji v roce 1970(vpravo od lomítka): koupelna 92/55, vodovod 101/60,ústřední topení 73/20, lednička 187/114, pračka183/158, televizor 173/114, motocykl 16/17, osobní auto33/7. V roce 1980 jsou uvedeny ještě garáže (24) achaty, chalupy (2). Vzestup životní úrovně jen zaposledních 10 let je zřejmý. V tomto roce byla v obcivybudována zastávka ČSAD, víceúčelová vodnínádrž a provedeny opravy místních komunikací aúdržba veřejných budov MNV a požární zbrojnice.Byly zahájeny práce na regulaci řeky Senice (bezfinanční účasti MNV). Byly vybudovány splavy, kteréby měly zabraňovat záplavám, v minulosti častozpůsobujícími ohrožení a velké škody. Kronikářuvádí ,"že v tomto roce se v k.ú. Lužnápřipravovalo velké vodní dílo na řece Senici, a topřečerpávací stanice vody k veřejným účelům,jež má být započato v r. 1981."

Po volbách do NV v roce 1981 pracoval MNV vtomto složení: předseda Alois Bětík č. 241,místopředseda Miloslav Čokavec č. 231, tajemník ing.Libuše Martinková č. 66 (v radě byli dále: MilanValčík č. 142, Ladislav Filgas č. 239, JindřichSívek č. 250, Antonín Filgas č. 63, Jiří Poláchč. 250 a Josef Polách č. 207). Osvětová beseda,založená v roce 1961, oslavila 20 let své činnosti.Jejím předsedou byl Jan Scheuer. Z veřejných pracíbyla dokončena regulace Senice. Začalo se budovatvelké vodní dílo Karolinka (Stanovnice) - Vsetín -Vlára, sloužící jako dálkový vodovod. V obci bylavybudována betonová silnice "přes kopec Maděrek,kde má být přečerpávací stanice". Připomínáse ředitelka mateřské školky Chrástecká, školniceJiřina Filgasová a nová učitelka Zuzana Koturová.

V roce 1982 začal kronikář Jan Scheuerpsát již IV.díl obecní kroniky. Škola v Lužnésloužila jako skladiště, tělocvična i složkám NF,při čemž vznikaly na jejím zařízení škody. Školabyla pronajata jako letní pionýrský tábor Jitřenkaze ZŠ Ostrava-Hrabůvka s kapacitou 75 míst. Kronikářdodal: "Škola po pěti letech opět slouží."Složky NF uspořádaly 40 akcí s účastí 540 osob. Vakci "Z" byly provedeny práce v hodnotě 115tisíc Kčs s fin. náklady 512 tisíc Kčs (brigády6800 hod.).

V roce 1983 již daleko více zasáhla doživota i tváře obce stavba vodovoduKarolinka-Vsetín-Vlára. Po vybudování dvoupřečerpávacích stanic (u Heinzů a na kopci) abetonové silnice v roce 1981 se již začalo sbudováním trasy vodovodu přes zástavbu. Byly hloubenyvelké výkopy a na podzim do nich ukládány asvařovány roury velkého průměru. Stavebníčinností a mnohdy bezohledným jednáním pracovníkůVodních staveb Brno byly na komunikacích, obecnímmajetku a zejména na majetku občanů způsobeny velkéškody. Je třeba říci, že i původní vzhled obce akrajiny se změnil k horšímu a byl tak narušentradiční ráz valašské obce. V tomto roce sezapočalo se stavbou železniční čekárny a výdejnyjízdenek (nádraží) svépomocí. Byla dokončenastavba moderní turistické chaty TJ Sokol Lužná (ivlek a šatna).

V roce 1984 dostala obec vánoční dárek -dne 22.12. byla dokončena a zprovozněna nádražníbudova v Lužné. Na rozdíl od jiných stavebpostavených v obci je z hlediska architektury velmizdařilá a v souladu s krajinou. Na stavbě mají velkýpodíl důchodci. Pod vedením zedníka Ladislava Filgaseč. 239 pracovali důchodci Jaroslav Běčák, JosefHovořák, František Brhel, Antonín Baránek (zemřelr. 1984) a členové složek NF a občané (odpracovali3000 hodin brigád). Jan Scheuer byl jižneuvěřitelných 30 let kronikářem obce. Že by byl ktomuto jubileu nějakým způsobem vyznamenán čiodměněn, sám neuvádí. Poznamenává však, žeobecní kronika "má i samostatnou fotokroniku, kdejsou historické snímky z minulosti naší obce aobčanů".

V roce 1985 se dovídáme smutnou zprávu,že ve věku 83 let zemřel kronikář Jan Scheuer. Proobec vykonal za ta léta nesmírně záslužnou práci,kterou však neviděli jeho současníci. Bez jehokronikářské práce by nebylo možné napříkladzpracovat a zveřejnit část této kapitoly o historii aživotě obce a obyčejích a zvycích v obci. Jehopráce, stejně jako práce dalších kronikářů budeještě více doceněna dalšími generacemi, jak budouvěky přibývat. Dne 11.1.1985 převzal kronikářskouštafetu Josef Vacek č. 212. V tomto roce byla zahájenastavba veřejného vodovodu v obci (hodnota díla 418tisíc Kčs, náklady 588 tisíc Kč, 2000 hodinbrigád).

V roce 1986 po volbách do NV pracoval MNVv tomto složení: předseda Alois Bětík č. 241,místopředseda Jiří Pechal č. 250, tajemník ZdeněkJanáč č.88, v radě byli dále ještě: ing. Filgasč.23, Ladislav Filgas č. 239, Miroslav Papšík č. 108a Jindřich Sívek č. 250. Předsedou ZO KSČ byl zvolenJindřich Sívek č. 250. Kronikář poznamenal:"Končí se stavba vodovodu z Karolinky apracovníci Vodních staveb Brno (Hydrostav) přestanouničit veřejné komunikace a majetek občanů." MNVmohl přikročit ke stavbě vodovodu v obci (hlavnířád přes obec a přípojky k domům v Dolňansku ačásti Horňanska). V září byla přes obecvybudována asfaltová cesta (koberec) v hodnotě 740tisíc Kčs, která slouží velmi dobře dodnes,přestože již byla na mnoha místech poškozenaprovozem, zejména traktorů JZD a těžkých vozidel ataké stavební činností (přípojky, apod.). Bylyrovněž vybudovány základy pro nový televiznípřevaděč a postaven stožár antény. TJ Sokol dálbudoval svoje šatny. Dechová hudba Kotáranka oslavilav tomto roce 10 let od svého založení.

V roce 1987 byl zvolen nový Místní výborNF, jehož předsedou se stal Jaroslav Filgas č.114 amístopředsedou Josef Vacek č.212. PředsedouOsvětové besedy byl jmenován poslanec MNV MiroslavPapšík č. 108. Hlavním úkolem obce bylo pokračovatv budování veřejného vodovodu a úpravě komunikací.Byly rovněž podniknuty první kroky k vybudovánínové požární zbrojnice (dokončena až v roce1992).TJ Sokol slavnostně otevřela šatny a předala kužívání nový velký vlek. Zásluhy na tom majíVojtěch Zemánek, Miroslav Urubek, Zdeněk Janáč,Miroslav Machek, Jaroslav Filgas č. 114 a č. 69,Jindřich Sívek, František Kocůrek, předseda MNVAlois Bětík a ing. Stanislav Filgas č. 23. Dne 26.6.postihla obec po bouřce a průtrži mračen velkápovodeň. Jak zaznamenal kronikář: "Luženka nebylpotok, ale valící se jezero bahna, na Senici vodastrhla všechny lávky, na 7 místech strhla nověvybudovanou asfaltovou cestu včetně regulace potoka,udělala si nové koryto přes Paláčkovou zahradu,strhla pět telefonních sloupů, zaplavila rodinnédomky u Mišunů "Malinů", Boženy Filgasové"Kovárňovské" a Aujezdských, u StanislavaFilgase strhla a odnesla novou ozdobnou zeď včetněčásti svahu, na hlavní silnici byl nános bahna ,kamenů a dřeva, takže doprava byla na 4 hodinyzastavena, vzala úrodu zahrádkářům, zaplavila sklepyv bytovce a Jaroslava Juřice, atd." V okreseVsetín vznikly škody za 104 miliony Kčs. Celé druhépololetí tohoto roku bylo v obci "ve znameníodstraňování škod z povodní".

V roce 1988 se dále ještě odstraňovalyškody po povodni. Provedla se regulace části potokapřes vesnici za 181 tisíc Kčs. Pokračovalo se vbudování další části vodovodu za 559 tisíc Kčs.Byla provedena oprava a rekonstrukce střechy mateřskéškolky za 131 tisíc Kčs a dokončila se stavba novéhotelevizního převaděče. V tomto roce ostravskátelevize natáčela v obci film o životě starýchValachů s pracovním názvem "Vlk Krampotů" adále masopust "vodění medvěda". Kronikářuvádí, že "Josef Filgas starší č. 220 přicestě z filmování uklouzl na zledovatělé cestě,zlomil si nohu a pro komplikace s těžkou cukrovkouzemřel."

V roce 1989 pokračovala stavba požárnízbrojnice. Jak se politické události z listopadu 1989odrazily na poměrech v obci a vztazích mezi lidmi,není uvedeno. O uvolnění z funkce předsedy školskéa kulturní komise požádal Miroslav Papšík. V dubnubyla do této funkce zvolena Marie Kohoutková č. 249.

V roce 1990 se začíná projevovatuvolněnost myšlení a jednání občanů. ZanikáMístní výbor Národní fronty. Funkcí v MNV sevzdali: místopředseda Jiří Pechal č. 250, tajemníkZdeněk Janáč č. 88, člen rady Jindřich Sívek č.250 a poslanci Vojtěch Zemánek a Miroslav Urubek. MNVpracoval ve zúženém personálním obsazení. Zestavebních akcí se dokončoval vodovodní řád apokračovalo se ve stavbě nové požární zbrojnice ažk pokrytí střechy. Červnové volby do parlamentu aČNR měly tyto výsledky (před lomítkem parlament, zalomítkem ČNR): KDU ČSL 331/168, Občanské fórum283/115, HSD pro Moravu a Slezsko 119/81, zeměděl. avenkov 19/12, KSČ 17/8, soc. demokracie 12/10, zelení7/1, zájmové svazy 4/1, svobodný blok 1/1. Voleb senezúčastnili jen dva voliči. Kronikář uvádí:"To se za dobu 40 let ještě nestalo, a to se i zazdravými voliči chodilo s urnou do domu." Volby doobecního zastupitelstva v listopadu měly zvláštníprůběh. Do 9 ti členného zastupitelstva kandidátkuzaregistrovaly jen tyto politické strany: ČSL 7kandidátů, soc. demokracie 1, KSČ 1. Na 9 členůzastupitelstva bylo jen 9 kandidátů. Kronikářpoznamenal: "Tím bylo demokracii učiněno zadost -občane svobodně si vyber z devíti devět. Odstoupili 4kandidáti ČSL (Jiří Pechal č. 251 st., LadislavBlšták č. 230, Marie Kohoutková č. 164 a MarieKohoutková č. 249) a tím byl učiněn konec volbám vLužné - a 26.11.90 se konat nebudou. Tím se vyřešilanespokojenost občanů, bylo z toho trochu řečí aroztrpčenosti. O volby se začali starat lidé, kteřínebyli a nejsou v žádné politické straně".Nový termín voleb byl stanoven na leden 1991. Do 22.12.bylo zaregistrováno: ČSL 9 kandidátů, soc. demokracie1, nezávislí sportovci 9, hasiči 4. Na konci roku 1990ukončil činnost kronikáře Josef Vacek č. 212 a odnového roku 1991 ji začal vykonávat nový kronikářJaromír Zemánek, nar. 22.2.1941, Lužná č. 235.

V únoru roku 1991 byli z uvedenýchkandidátek při opakovaných volbách zvoleni (uvádímekandidátku, jméno a počet obdržených hlasů):nezávislí - ing. Libuše Martinková 261, Jiří Pechal236, Miroslav Machek 233, Zdeněk Janáč 189, RudolfScheuer 177, ČSL - Miroslav Papšík 213, MarieKohoutková č. 249, hlasů 168, Marie Kohoutková č.164, hlasů 137, hasiči - Ladislav Filgas č. 239,hlasů 90. Zvoleno bylo tedy 9 zastupitelů. Na funkcistarosty byli navrženi: ing. Martinková a MiroslavPapšík. Počtem 8 hlasů byla zvolena jako prvnístarostka v historii obce ing.Martinková. Zástupcemstarosty byl zvolen Miroslav Machek. Ze stavebních ajiných akcí se prováděly: pokračovala výstavbahasičské zbrojnice stavební skupinou OÚ i brigádamispolků, příprava rekonstrukce elektrického vedení ,zejména v Horňansku, dokončila se rekonstrukcepohostinství, přisálí a sociálního zařízení a18.5. se ke spokojenosti občanů otevřelo. Obci bylynavráceny lesy o výměře 172,8 hektaru. K jejichobhospodařování byl zřízen obecní hajný JiříMišun. Do obce opět zavítal holandský dechový soubor"Zwarte fanfare", s nímž udržuje luženskáKotáranka přátelské styky (byli zde i v roce 1990). Vříjnu na hody došlo přímo na nádraží ČSD kželezniční nehodě, když se skot ze ZD dostal v nocido kolejiště. Do stáda najel nákladní vlak, usmrtilasi 20 krav, lokomotiva a několik vagonů se vykolejiloa došlo k poškození železničního svršku a částinástupiště.

V roce 1992 došlo ve vedení OÚ ke změně.Kronikář uvádí: "Machek Miroslav pro neshody sestarostkou ing. Martinkovou se funkce vzdal a na schůziobecního zastupitelstva jmenován zástupcem JiříPechal". V květnu byla po letech úsilí dokončenanová hasičská zbrojnice. Za velké účasti byla dne3.5. vysvěcena, sloužila se mše svatá a byla taképosvěcena socha sv. Floriána, která pak bylaumístěna na balkonku zbrojnice. Následovala prohlídkapostaveného objektu a vybavení. Dokončena bylarekonstrukce el. rozvodu v Horňansku, regulace potoka vNeratově, opravena lávka přes Senici (naprotiJaroslava Kováře na Valšisku), kde byly fošnynahrazeny kovovými rohožemi, byl opraven obecnírozhlas. Pracovníci památkového úřadu opravilizvonici. Do provozu byl uveden nový obchod sesmíšeným zbožím v Horňansku s názvem "UPaláčků". Luženská škola byla pronajatapodnikateli ing. Kašparovi (zpracovánídřeva).Kronikář dodává,že "obec však muselado této školy provést rozvod vody, jelikož tento zdeproveden nebyl, to zatížilo obecní pokladnu".Knihovna v boční části školy sloužila nadálesvému účelu. Starala se o ní paní Milena Urubková.Za kulturním domem byly postaveny stoly a lavice z kládk posezení při pěkném počasí a začaly seinstalovat odpočinkové lavičky u cesty do Horňanskapro starší lidi. Poblíž obchodu u hlavní silnice bylumístěn recyklační kontejner na tříděný odpad(majetek Technických služeb Vsetín). Dne 12.7. bylakonána mše svatá pod širým nebem na oslavu 50 letkněžství rodáka z Lužné, faráře Ladislava Filgase"Humenského". Přítomni byli i farářiLadislav Kozubík, rodák z Polanky a Chovanec a dvajáhnové z Polska, studující v ČR. Oslavy sezúčastnili místní občané a věřící (i zokolních obcí). Členové ČSL panu farářiblahopřáli. Kulturních událostí bylo v tomto roceještě hodně - TJ Sokol oslavil 40. výročí svéhozaložení turnajem v kopané, besedou, hudbou a tancem,na pozvání odjela do Holandska Kotáranka a pak zasepřijel soubor "Zwarte fanfare" do Lužné,"vodění medvěda", kácení máje, apod.Nesmíme zapomenout ani na obnovy nátěrů křížůnaproti Janošíků a v Horňansku (obrazové výjevybyly restaurovány v roce 1993 panem Ladislavem Žákem zPolanky). Členové ČSL zajišťovali pro přestárléobčany kněze, který je navštívil a doma podal svatépřijímání.